VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Nhận Biết Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

September 22, 2023

Ta : Nhn Bit Cha; Kinh Thnh: Phi-lp 3:8; Tc Gi: Mc S Nguyn Vn Hong; Lot Bi: Vn Ha V Nim Tin