VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Lời Chào Thăm (VPNS)

September 21, 2023

Ta : Li Cho Thm; Kinh Thnh: R-ma 1:1-7; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh