VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Luật Ly Dị (VPNS)

September 20, 2023

Ta : Lut Ly D; Kinh Thnh: Phc-truyn Lut-l K 24:1-4; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh