VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Điều Chúa Muốn (VPNS)

September 15, 2023

Ta : iu Cha Mun; Kinh Thnh: H-b-r 10:5-10; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh