VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Hứa Nguyện Và Hoàn Nguyện (VPNS)

September 19, 2023

Ta : Ha Nguyn V Hon Nguyn; Kinh Thnh: Phc-truyn Lut-l K 23:17-18,21-23; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh