VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Hãy Thương Xót Nhau (VPNS)

September 18, 2023

Ta : Hy Thng Xt Nhau; Kinh Thnh: Phc-truyn Lut-l K 23:15-16,19-20,24-25; Tc Gi: VPNS; Lot Bi: Sng Vi Thnh Kinh, Bi Hc Kinh Thnh Hng Ngy, Tnh Nguyn Hng Ngy, Sng Vi Thnh Kinh