VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Lời Chúa Cho Thời Kỳ Cuối Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

September 15, 2023

Ta : Li Cha Cho Thi K Cui Cng; Kinh Thnh: 2 Ti-m-th 3:1-17; Tc Gi: Mc S Nguyn Th; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh Orange