VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Sự Mầu Nhiệm Trong Chúa Giê-xu Christ (Mục Sư Vũ Tuấn Anh)

September 24, 2023

Ta : S Mu Nhim Trong Cha Gi-xu Christ; Kinh Thnh: -ph-s 3:1-22; Tc Gi: Mc S V Tun Anh; Lot Bi: Hi Thnh Tin Lnh M nh