VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Ô-sê 07 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
January 18, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ô-sê 07

Phước Hạnh Qua Sự Hoạn Nạn (VPNS)
January 18, 2020

Tựa Đề: Phước Hạnh Qua Sự Hoạn Nạn; Kinh Thánh: Gióp 42:12-17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn (Rick Warren)
January 18, 2020

Tựa Đề: Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Ba Sai Lầm Cần Tránh Khi Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa (Rick Warren)
January 18, 2020

Tựa Đề: Ba Sai Lầm Cần Tránh Khi Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Bức Tranh Trong Con Người Bề Trong (Ulf Ekman)
January 17, 2020

Tựa Đề: Bức Tranh Trong Con Người Bề Trong; Tác Giả: Ulf Ekman; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)
January 17, 2020

Tựa Đề: Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào?; Kinh Thánh: Châm-ngôn 22:1; Tác Giả: Mục Sư Trần Thiện Đức; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Ô-sê 06 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
January 17, 2020

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Ô-sê 06

Nếu Ngươi Trở Lại (VPNS)
January 17, 2020

Tựa Đề: Nếu Ngươi Trở Lại; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 15:15-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)
January 17, 2020

Tựa Đề: Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới; Kinh Thánh: Rô-ma 10:17; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville, Năm Mới

Nhìn Vào Nhu Cầu Của Người Khác (Rick Warren)
January 17, 2020

Tựa Đề: Nhìn Vào Nhu Cầu Của Người Khác; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin