VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Lê-vi Ký 05 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
May 11, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Lê-vi Ký 05

Được Phước Trổi Hơn (VPNS)
May 11, 2021

Tựa Đề: Được Phước Trổi Hơn; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:12-15; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Nỗi Buồn Và Niềm Hạnh Phúc Của Người Mẹ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)
May 11, 2021

Tựa Đề: Nỗi Buồn Và Niềm Hạnh Phúc Của Người Mẹ; Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 1:1-28; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Ngày Từ Mẫu

Tất Cả Nằm Trong Thái Độ (Bill Bright)
May 11, 2021

Tựa Đề: Tất Cả Nằm Trong Thái Độ; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Anh Em Trong Chúa (M. Jeudi)
May 11, 2021

Tựa Đề: Anh Em Trong Chúa; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Mạch Sống Trong Tôi

Ha-lê-lu-gia (M. Jeudi)
May 11, 2021

Tựa Đề: Ha-lê-lu-gia; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt, Lễ Tạ Ơn

Đức Chúa Trời Ở Với Chúng Ta Trong Mọi Khủng Hoảng (Bill Bright)
May 11, 2021

Tựa Đề: Đức Chúa Trời Ở Với Chúng Ta Trong Mọi Khủng Hoảng; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Bước Đi Cách Khôn Ngoan (Charles Stanley)
May 11, 2021

Tựa Đề: Bước Đi Cách Khôn Ngoan; Tác Giả: Charles Stanley; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Vui Mừng Theo Lẽ Thật (Ngọc-Huỳnh-Bích)
May 11, 2021

Tựa Đề: Vui Mừng Theo Lẽ Thật; Tác Giả: Ngọc-Huỳnh-Bích; Loạt Bài: Đồng Hành Với Chúa

Bước Đi Vững Vàng (M. Jeudi)
May 11, 2021

Tựa Đề: Bước Đi Vững Vàng; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt