VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Latest Episodes

Các Quan Xét 06 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
October 24, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Các Quan Xét 06

Lớn Lên Trong Lời Chúa Thực Sự Có Nghĩa Gì (Nếp Sống Cao Niên)
October 24, 2021

Tựa Đề: Lớn Lên Trong Lời Chúa Thực Sự Có Nghĩa Gì; Tác Giả: Nếp Sống Cao Niên; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Sống Theo Ý Chúa (M. Jeudi)
October 24, 2021

Tựa Đề: Sống Theo Ý Chúa; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Cung Hiến Đền Thờ (VPNS)
October 24, 2021

Tựa Đề: Cung Hiến Đền Thờ; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 7:1-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Tiếng Chúa Gọi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)
October 24, 2021

Tựa Đề: Tiếng Chúa Gọi; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:9-13; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Các Quan Xét 05 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)
October 23, 2021

Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Các Quan Xét 05

Cánh Cửa (John Bevere)
October 23, 2021

Tựa Đề: Cánh Cửa; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Bốn Bước Hướng Đến Sự Tha Thứ (Rick Warren)
October 23, 2021

Tựa Đề: Bốn Bước Hướng Đến Sự Tha Thứ; Tác Giả: Rick Warren; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Ước Ao Được Thành (VPNS)
October 23, 2021

Tựa Đề: Ước Ao Được Thành; Kinh Thánh: Châm-ngôn 13:12-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Sức Chim Ưng (M. Jeudi)
October 23, 2021

Tựa Đề: Sức Chim Ưng; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi