Haachi Subodh Guruncha [ हाची सुबोध गुरूंचा ]

Haachi Subodh Guruncha  [ हाची सुबोध गुरूंचा ]


Latest Episodes

Manache Shlok - shloka 10
December 21, 2015

सदा सर्वदा प्रीति रामी धरावी । सुखाची स्वये सांडि जीवी करावी ॥ देहेदुःख ते सूख मानीत जावे । वि...

Manache Shlok - shloka 10
December 21, 2015

सदा सर्वदा प्रीति रामी धरावी । सुखाची स्वये सांडि जीवी करावी ॥ देहेदुःख ते सूख मानीत जावे । वि...

Manache Shlok - shloka 9
December 21, 2015

नको रे मना द्रव्य ते पूढिलांचे । अति स्वार्थबुद्धी नुरे पाप सांचे ॥ घडे भोगणे पाप ते कर्म खोटे ...

Manache Shlok - shloka 9
December 21, 2015

नको रे मना द्रव्य ते पूढिलांचे । अति स्वार्थबुद्धी नुरे पाप सांचे ॥ घडे भोगणे पाप ते कर्म खोटे ...

Manache Shlok - shloka 8
October 25, 2015

देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी । मना सज्जना हेचि क्रीया धरावी ॥ मना चंदनाचे परी त्वां झिजावे ।...

Manache Shlok - shloka 8
October 25, 2015

देहे त्यागिता कीर्ति मागे उरावी । मना सज्जना हेचि क्रीया धरावी ॥ मना चंदनाचे परी त्वां झिजावे ।...

Manache Shlok - shloka 7
October 25, 2015

मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे । मना बोलणे नीच सोशीत जावे ॥ स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे । मना...

Manache Shlok - shloka 7
October 25, 2015

मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे । मना बोलणे नीच सोशीत जावे ॥ स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे । मना...

Manache Shlok - shloka 6
October 11, 2015

नको रे मना क्रोध हा खेदकारी । नको रे मना काम नाना विकारी ॥ नको रे मना सर्वदा अंगिकारू । नको रे...

Manache Shlok - shloka 6
October 11, 2015

नको रे मना क्रोध हा खेदकारी । नको रे मना काम नाना विकारी ॥ नको रे मना सर्वदा अंगिकारू । नको रे...