DornaPodcast

DornaPodcast


درنا - افسردگی - اپیزود هفت

December 07, 2017

تجربه‌های شما از دوران افسردگی چطور شروع شد؟ چقدر زندگیم رو تحت تأثیر قرارداد؟ کی/چی کمکم کرد؟ چطور کنترلش کردم؟ الان در چه وضعیتی هستم؟