DornaPodcast

DornaPodcast


Latest Episodes

پادکست درنا - اپیزود بیست
December 26, 2019

وقتی از بازخورد حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم

پادکست درنا - اپیزود نوزده
December 05, 2019

وقتی ازتصمیم‌گیری حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم

پادکست درنا - اپیزود هجده
October 24, 2019

وقتی ازعادت حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم

پادکست درنا - اپیزود هفده
October 02, 2019

وقتی از خودآگاهی حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم

پادکست درنا - اپیزود شانزده
September 19, 2019

وقتی از مدیتیشن حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم

پادکست درنا - اپیزود پانزده
September 05, 2019

وقتی از مایندفولنس حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم

پادکست درنا - اپیزود چهارده
August 22, 2019

وقتی از احساسات حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم