70 Years 70 Books - 70 שנה 70 ספרים

70 Years 70 Books - 70 שנה 70 ספרים


Latest Episodes

'הוא הלך בשדות' מאת משה שמיר
April 18, 2018

"הוא הלך בשדות" הוא הרומן המיתולוגי של משה שמיר על אורי כהנא, הצבר יפה הבלורית והתואר. נחשב לאחת היצירות המרכזיות שנכתבו בספרות העברית , ולאחד הטקסטים המכוננים של החברה הישראלית לאחר קום המדינה. העלילה מתארת את מאבק היישוב בערבים מצד אחד ובבריטים מצד שני