هزار و یک شب

هزار و یک شب


Latest Episodes

شب های 998 تا 1001 - پایان افسانه های هزار و یک شب
July 12, 2022

و بالاخره به هزار و یکمین شب رسیدیم و شهرزاد قصه گو آخرین حکایتش یعنی معروف پینه دوز را تعریف کرد و به اتمام رساندو اما بشنویم از ملکزاده که آیا در آخرین شب تصمیم به کشتن شهرزاد می گیرد یا او را زنده نگه می دارد........دوستان خوبم یادتون نره نظراتتون رو ب

شب های 994 تا 997 - ادامه ی حکایت معروف پینه دوز
July 09, 2022

در شب هایی که گذشت، تا آنجا شنیدیم که معروف پینه دوز با دختر پادشاه ازدواج کرد و به او گفت که هروقت متاع هایم برسند مهری درخور و شایسته بهت خواهم داد و اکنون بشنویم ادامه ی این حکایت جذاب را........دوستان خوبم یادتون نره نظراتتون رو برام بنویسیدضمنا صفحه

شب های 991 تا 993 - حکایت معروف پینه دوز
July 06, 2022

در شب هایی که گذشت، تا آنجا شنیدیم که معروف پینه دوز کنار دیواری نشسته بود و گریه می کرد که ناگاه جنی از دیوار درآمد و حکایت او را پرسید و به معروف گفت تو را به شهری ببرم که زن تو بر تو راه نتواند یافتو اکنون بشنویم ادامه ی این حکایت جذاب را........دوستان

شب های 987 تا 990 - ادامه ی حکایت عبدالله فاضل
July 04, 2022

در شب هایی که گذشت، شهرزاد قصه گو حکایت عبدالله فاضل را تمام و آخرین حکایت خود یعنی حکایت زیبا و جذاب معروف پینه دوز را آغاز کردو اکنون بشنویم این حکایت جذاب را........دوستان خوبم یادتون نره نظراتتون رو برام بنویسیدضمنا صفحه نقاشی هام در اینستاگرام را می

شب های 983 تا 986 - ادامه ی حکایت عبدالله فاضل
July 02, 2022

در شب های گذشته تا آنجا شنیدیم که عبدالله به پری رویی رسید که مانند بقیه مردمان شهر سنگ نشده بود و خبر مردمان شهر از آن دخترک پرسید و او حکایت خود را اینگونه تعریف کرد و اکنون بشنویم ادامه ی حکایت را........دوستان خوبم یادتون نره نظراتتون رو برام بنویسیدض

شب های 979 تا 982 - حکایت عبدالله فاضل
June 29, 2022

در شب هایی که گذشت، شهرزاد قصه گو حکایت قمرالزمان و گوهری را تمام کرد و حکایت زیبا و جذاب دیگری با عنوان حکایت عبدالله فاضل را آغاز کردو اکنون بشنویم این حکایت را........دوستان خوبم یادتون نره نظراتتون رو برام بنویسیدضمنا صفحه نقاشی هام در اینستاگرام را م

شب های 975 تا 978 - ادامه ی حکایت قمرالزمان و گوهری
June 27, 2022

در شب های قبلی تا آنجا شنیدیم که گوهری زن خود را به عنوان کنیز در خانه ی بازرگان دید و به شک و دودلی افتاد اما وقتی به خانه برگشت زن خود را در آنجا یافت و نفهمید که زنش با او چه حیلت کرده بودو اکنون بشنویم ادامه ی حکایت را........دوستان خوبم یادتون نره نظ

شب های 970 تا 974 - ادامه ی حکایت قمرالزمان و گوهری
June 25, 2022

در شب های قبلی تا آنجا شنیدیم که گوهری هر انگشتری که برای قمرالزمان صباغت می کرد، او آن را نمی پسندید و به خود گوهری می بخشید و اکنون بشنویم ادامه ی حکایت را........دوستان خوبم یادتون نره نظراتتون رو برام بنویسیدضمنا صفحه نقاشی هام در اینستاگرام را می تون

شب های 966 تا 969 - ادامه ی حکایت قمرالزمان و گوهری
June 23, 2022

در شب های قبلی تا آنجا شنیدیم که بازرگان از شیخ سبب گریستنش را خواست و شیخ شروع کرد به تعریف کردن ماجرای خودو اکنون بشنویم ادامه ی حکایت را........دوستان خوبم یادتون نره نظراتتون رو برام بنویسیدضمنا صفحه نقاشی هام در اینستاگرام را می تونید با این آیدی دنب

شب های 962 تا 965 - حکایت قمرالزمان و گوهری
June 22, 2022

در شب هایی که گذشت، شهرزاد قصه گو حکایت دو عاشق ماهرو را تمام کرد و حکایت جذاب دیگری به نام قمرالزمان و گوهری را آغاز نمودو اکنون بشنویم این حکایت را........دوستان خوبم یادتون نره نظراتتون رو برام بنویسیدضمنا صفحه نقاشی هام در اینستاگرام را می تونید با ای