حرف حساب

حرف حساب


Latest Episodes

استاندارد حسابداری 15 - طبقه بندی سرمایه گذاری ها
January 29, 2022

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم در خصوص طبقه بندی سرمایه گذاری‌ها در استاندارد حسابداری شماره 15 صحبت کنیم.

استاندارد حسابداری 15 - حسابداری سرمایه گذاری ها
January 29, 2022

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع حسابداری سرمایه گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد.

استاندارد حسابداری 13 - حسابداری مخارج تامین مالی (قسمت دوم و پایانی)
December 18, 2021

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص ادامه استاندارد حسابداری شماره 13 با موضوع حسابداری مخارج تامین مالی صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.

استاندارد حسابداری 13 - حسابداری مخارج تامین مالی
December 18, 2021

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، درخصوص استاندارد حسابداری شماره 13 با موضوع حسابداری مخارج تامین مالی صحبت خواهیم کرد. با ما در ادامه همراه باشید.

استاندارد حسابداری 12 - افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (قسمت سوم)
December 18, 2021

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 12 با موضوع افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته به پایان خواهد رسید. با ما در ادامه همراه باشید

استاندارد حسابداری 12 - افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (قسمت دوم)
December 18, 2021

در این قسمت از سری پادکست های حرف حساب، استاندارد حسابداری شماره 12 ادامه موضوع افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته را توضیح خواهیم داد. با ما در ادامه همراه باشید.

استاندارد حسابداری 12- افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
October 02, 2021

در این قسمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به موضوع افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته خواهیم پرداختبا ما در ادامه همراه باشید

استاندارد حسابداری 11 -تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی
October 02, 2021

در این قسمت از مجموعه پادکست های حرف حساب به موضوع تجدید ارزیابی و مازاد ارزیابی در استاندارد حسابداری 11 میپردازیم

استاندارد حسابداری 11 - بهای تمام شده و تجدید ارزیابی
September 06, 2021

این قسمت: استاندارد حسابداری 11 با موضوع بهای تمام شده و تجدید ارزیابی

استاندارد 11 حسابداری - مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه
September 06, 2021

این قسمت: استاندارد 11 حسابداری با موضوع مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه