دادوری واخف

دادوری واخف


Latest Episodes

دفاعیه ی یک
May 22, 2020

دفاعیه ی یک  این خوانش، تمرینی است رادیویی از نمایش نامه ی قضاوت، نوشته ی "بری کالینز" ترجمه ی نریمان افشاری، نشر مانوش