رادیو زمین

رادیو زمین


Latest Episodes

معرفی کتاب شناخت و ارزیابی الماس و مصاحبه با نویسنده ی اون،دکتر وحید احدنژاد
October 16, 2021

معرفی کتاب شناخت و ارزیابی الماس و مصاحبه با نویسنده ی اون،دکتر وحید احدنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و عضو قطب گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی

خوزستان
September 25, 2021