مجله سينمايي موج هفتم

مجله سينمايي موج هفتم


Latest Episodes

قسمت اول، بررسی اسکار ۲۰۲۰
April 26, 2020

در اين شماره به بررسي مراسم اسکار 2020 و حواشي آن ميپردازيم.