دموکراسی رادیکال

دموکراسی رادیکال


Latest Episodes

لوکاچ، زمانمندی، پرولتاریا - فرانک فیشبک
February 16, 2021

لوکاچ، زمانمندی، پرولتاریا-فرانک فیشبک-ترجمه‌ی هادی رنجبر-دریافت مقاله از سایت دموکراسی رادیکال-https://radicald.net/es5m

ژیژک و سرمایه‌داری - متیو شارپ و جف بوشه
February 08, 2021

ژیژک و سرمایه‌داری-نوشته‌ی متیو شارپ و جف بوشه-ترجمه‌ی مریم تقوی-دریافت مقاله از سایت دموکراسی رادیکال-https://radicald.net/t3ga

طرحی برای تحقیق درباره‌ی انقلاب مشروطه - عادل مشایخی
February 01, 2021

طرحی برای تحقیق درباره‌ی انقلاب مشروطه-عادل مشایخی-دریافت مقاله از دموکراسی رادیکال-https://radicald.net/lb92

زیست-سیاست_زیست-اقتصاد_سیاست کثرت - موریتزیو لاتزاراتو
January 04, 2021

زیست-سیاست/زیست-اقتصاد: سیاستِ کثرت-موریتزیو لاتزاراتو-ترجمه مریم تقوی-دریافت مقاله از دموکراسی رادیکال-https://radicald.net/s5uc

نظریه ارزش - عادل مشایخی - جلسه ۲
May 04, 2020

درسگفتار نظریه ارزش - ۱۳۹۹