کباری کست

کباری کست


Latest Episodes

Reza Kebari - Taxi
January 18, 2022

متن از ستایش قاسمی : نخند جانم، نخند... آدم دست و پای دلش میان چال گونه ات میشکند تو نخند! . خوانش : رضا کباری

Cheshmha
September 21, 2019

روایت اهمیت به ادم هایی که هنوز کنارمونن و دوستشون داریم