پادکست شور

پادکست شور


Latest Episodes

پادکست شور #032 گفت و گو با بامداد
March 29, 2021

قسمت سی و دوم، مهمان بامداد

پادکست شور #031 گفت و گو با ساسان مجیدیان
January 07, 2021

قسمت سی و یکم، مهمان: ساسان مجیدیان

پادکست شور #030 گفت و گو با ساسان سندی
January 01, 2021

قسمت سی ام، مهمان: ساسان سندی

پادکست شور: #001 گفت و گو با بامداد
August 22, 2019

قسمت اول مهمان: بامداد