Rungrang CH

Rungrang CH


Latest Episodes

การขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
August 30, 2020

Podcast ดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ที่ได้รับมอบหมายงานให้ทำสื่อ กระผม นายสิริรุจ ราญฎร ได้มีความคิดที่จะนำสื่อวิทยุออนไลน์หรือ podcast มาเผยแพร่ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะได้รับความรู้ หวังว่าสื่อวิทยุดังกล่าว จะเป็นประโ